K rukám toho, koho se to týká 

Společnost BM SERVICES, s.r.o., je legálním držitelem originální technické dokumentace k motorům vyráběných závodem v Hradci Králové, zakoupené od společnosti BEZ MOTORY, a.s. (dříve ČKD MOTORY a ještě dříve ČKD Hradec Králové).

Potvrzujeme, že při přípravě návodu k obsluze motorů řady 6L,S 275 a 6-27,5 A došlo k chybě a místo moto hodin do střední opravy bylo na straně 6, bod 35 uvedeno 16 000 hodin do generální opravy, stejně jako na straně 29, bod 6.7., je omylem uvedeno, že první generální opravu je nutno provést po 16 000 provozních hodinách. Ve skutečnosti mělo být v návodu uvedeno, že první průběžnou opravu je nutno provést po 16 000 moto hodinách a generální opravu po dvojnásobném počtu odpracovaných hodin tedy po 32 000 hodinách.


По месту требования

«BM Services, » ООО, является законным обладателем технической документации для двигателей, изготовленных заводом в Градец-Кралове, приобретенной у компании BEZ MOTORY,(Ранее CKD MOTORY и еще раньше CKD Градец-Кралове).

Настоящим письмом подтверждаем, что во время подготовки Инструкции по обслуживанию двигателя типа 6L,S 275 и 6-27,5 A была допущена ошибка и вместо моторесурса до текущего ремонта было на странице 6, пункт 35 указанно 16 000 раб. часов до капитального ремонта, также как на странице 29, пункт 6.7. ошибочно указанно, что первый капитальный ремонт нужно произвести после 16 000 часов работы. На самом деле должно быть указано, что первый текущий ремонт необходимо произвести после 16 000 рабочих часов и капитальный ремонт после двойного количества рабочих часов, то есть после 32 000 отработанных часов.


To whom it may concern 

BM Services, Ltd., is the legal holder of the technical documentation for engines manufactured by works in Hradec Kralove, purchased from the company BEZ MOTORY(formerly CKD MOTORY and even earlier CKD Hradec Kralove).


We hereby confirm that during preparation of Instruction for maintenance of engines series 6L,S 275 and 6-27,5 A, error occurred and instead of number of operating hours to medium repair was on page 6, paragraph 35 stated 16 000 hours to general overhaul, as well as on page 29, point 6.7. it is erroneously stated that the first general overhaul must be carried out after 16 000 operating hours. In fact, in the instruction for maintenance should be mentioned that the first maintenance repair to be carried out after 16 000 operating hours and general overhaul after twice the number of working hours i.e. after 32 000 hours.